Algemene voorwaarden GetOud

Toepasselijke voorwaarden

1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op:

 • Alle offertes die GetOud doet voor door haar te verrichten diensten;
 • Alle overeenkomsten die GetOud sluit omtrent door haar te verrichten diensten, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

2) Voorwaarden van de opdrachtgevers van GetOud die opdrachtgevers op offertes van, of overeenkomsten met GetOud van toepassing willen verklaren, zijn niet van toepassing, tenzij GetOud uitdrukkelijk schriftelijk met de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden instemt. Afwijkingen van de voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien deze door GetOud schriftelijk worden bevestigd.

Offertes vrijblijvend

3) Alle offertes van GetOud zijn vrijblijvend. Aanvaarding van een offerte van GetOud leidt tot een overeenkomst wanneer GetOud een door de opdrachtgever gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

4) Er geldt een bedenktermijn van tenminste 14 dagen.

De dienstverlening

5) GetOud spant zich in de door haar verleende diensten overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, naar beste weten en kunnen uit te voeren, met werknemers die zorgvuldig op kwaliteit en betrouwbaarheid zijn geselecteerd.

Vertrouwelijkheid

6) GetOud is gehouden tot een zorgvuldige en vertrouwelijk behandeling van de door de opdrachtgever en/of derden in het kader van de door partijen gesloten overeenkomst verstrekte mondelinge, schriftelijke of elektronische informatie, waarvan het vertrouwelijke karakter van GetOud bekend is, althans door haar vermoed kan worden.

7) GetOud zal zowel gedurende de uitvoering van de door haar verleende diensten als in de toekomst de vertrouwelijkheid van de door haar geschreven rapportage waarborgen.

8) GetOud zal persoonlijke gegevens van opdrachtgevers en deelnemers alleen gebruiken voor het doel waarmee ze met GetOud worden gedeeld. GetOud deelt deze gegevens niet met externe partijen en slaat gegevens niet op de website op.

Verplichtingen van de opdrachtgever

9) Opdrachtgever dient GetOud tijdig die – eventueel ook aanvullende – inlichtingen, materialen en gegevens te verschaffen, die naar het oordeel van GetOud noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de opdracht, alsmede zich te onthouden van elke handeling die deze goede uitvoering zou kunnen belemmeren of op enigerlei wijze nadelig zou kunnen beïnvloeden.

10) Tenzij één en ander met de uitvoering van de opdracht (mede) werd beoogd, is het de opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van GetOud, niet toegestaan om het resultaat van de door GetOud uitgevoerde opdracht zoals adviezen, rapporten etc. geheel of gedeeltelijk te publiceren of op andere wijze openbaar te (doen) maken, waarbij onder openbaar maken mede wordt verstaan het ter inzage verstrekken aan anderen dan rechtstreeks bij de uitvoering van de opdracht belanghebbenden en dit resultaat anders dan voor interne doeleinden gebruiken.

Eigendom van stukken en auteursrecht

11) Met de beperkingen zoals omschreven in artikel 9, verkrijgt opdrachtgever de volledige en vrije beschikking over het resultaat van de opdracht en het eigendom van de aan hem door GetOud ter zake afgegeven stukken, echter onder de voorwaarde dat opdrachtgever jegens GetOud aan zijn financiële verplichten ter zake heeft voldaan. Het auteursrecht inzake afgegeven stukken bedoeld in dit artikel blijft berusten bij GetOud. Het is de opdrachtgever dan ook verboden om werken, die door GetOud in het kader van de uitvoering van de opdracht aan haar ter beschikking is gesteld, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in de zin van de Auteurswet 1912.7.

12) Voor fotografie geldt dat de fotograaf automatisch het auteursrecht krijgt op al zijn werk en altijd de persoonlijkheidsrechten op het werk behoudt, tenzij daar expliciet afstand van wordt gedaan. In overleg kunnen afspraken worden gemaakt over: overdracht, licentie en persoonlijkheidsrechten.

Prijzen

13) Alle door GetOud bij de offerte en/of overeenkomst genoemde prijzen voor begeleidings- en adviestrajecten, de voorbereiding en ontwikkeling van trainingen, de inzet van acteurs, de productie, aanschaf en distributie van (leer)hulpmiddelen (bijvoorbeeld handleidingen, rekwisieten, e.d.) alsmede andere activiteiten die hier niet onder vallen, zijn, tenzij anders wordt vermeld, exclusief reis- en verblijfskosten en omzetbelasting.

14) Uitzondering op artikel 13 zijn de tarieven voor de uitvoering van trainingen. Deze zijn vrijgesteld van BTW. GetOud is CRKBO geregistreerd.

15) Wanneer door extra activiteiten de werkelijke kosten de begrote kosten overstijgen, dan vinden deze activiteiten alleen plaats na schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever.

16) De in artikel 13 bedoelde prijzen zijn gebaseerd op het kostenpeil ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Wijzigen van de opgegeven prijzen wegens verandering in dit kostenpeil zijn uitdrukkelijk voorbehouden. GetOud is gerechtigd om deze prijzen in redelijkheid te verhogen, onder meer wegens tussentijdse loonsverhogingen als gevolg van overheidsvoorschrift, verhoging van materiaalkosten, rechten, lasten, heffingen, belastingen en andere factoren die het kostenpeil beïnvloeden.

17) GetOud is gerechtigd bij doorlopende contracten de prijzen jaarlijks, per 1 januari te verhogen met het percentage gelijk aan de CBS-index voor het type dienstverlening waarin zij zich begeeft.

18) Het recht tot prijsverhoging bedoeld in artikel 15 en 16 ontstaat drie maanden na het tijdstip waarop GetOud met de opdrachtgever de overeenkomst tot dienstverlening sloot, tenzij anders overeengekomen, en zal door GetOud minimaal één maand voor de wijziging schriftelijk aan de opdrachtgever worden aangekondigd.

Betaling

19) De opdrachtgever verzorgt bij incompany trainingen de locaties voor alle door GetOud uit te voeren activiteiten. Kosten voor de locaties zijn voor rekening van de opdrachtgever.

20) De kosten voor aanschaf van eventuele rekwisieten t.b.v. praktijksimulaties (met acteurs) zijn, tenzij anders aangegeven in de offerte, voor rekening van de opdrachtgever. Rekwisieten worden na schriftelijke bevestiging namens de opdrachtgever aangeschaft door GetOud.

21) Bij aanvaarding van de opdracht betaalt de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs vooruit. De overige 50% worden maandelijks achteraf bij afronding van de overeengekomen activiteiten gefactureerd. Betaling van de facturen dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.

22) Indien een onterechte of foutieve betaling door de opdrachtgever heeft plaatsgevonden, corrigeren wij dit binnen vijf werkdagen na melding.

23) Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden aan GetOud alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden die GetOud moet maken om tot incasso te komen.

Overmacht (ontoerekenbare tekortkoming)

24) Indien GetOud door overmacht – waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage, pandemie, brand, blikseminslag, explosie, overstroming, staking, uitsluiting en voorts iedere gebeurtenis, die buiten de wil of het toedoen van GetOud de uitvoering van de overeengekomen diensten tijdelijk of blijvend redelijkerwijs onmogelijk maakt of verhindert – niet in staat is de overeengekomen diensten te verrichten, geldt het navolgende:

 1. Bij tijdelijk niet kunnen verrichten van de overeengekomen diensten hebben partijen niet aanstonds het recht de overeenkomst te ontbinden. De betalingsverplichting van de opdrachtgever vervalt in dat geval niet en wordt niet opgeschort. Als een tijdelijk niet kunnen verrichten van de overeengekomen diensten geldt het niet kunnen verrichten van de diensten van maximaal zestig aaneengesloten dagen. Daarna kan ieder van de partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden.
 2. Indien de overeenkomst gedeeltelijk door GetOud niet kan worden uitgevoerd, kan de overeenkomst slechts voor dat deel worden ontbonden.

Aansprakelijkheid

25) Tenzij deelnemers aan een training zichzelf inschrijven middels een open inschrijving, verzorgt de opdrachtgever de intake en voorselectie van de deelnemers aan de trainingen. GetOud aanvaardt geen aansprakelijk voor fysieke en/of psychische nadelige gevolgen van door GetOud geleverde diensten en/of producten, behoudens wettelijk vastgelegde aansprakelijkheid.

26) GetOud is gehouden de aan haar verstrekte en door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen uit te voeren. GetOud garandeert niet dat het opvolgen van de door haar gegeven adviezen zal leiden tot de door de opdrachtgever bepaalde doelstelling. Ten aanzien van het voorgaande gaat GetOud een inspanningsverplichting aan.

27) Bij schade ontstaan door enig handelen of nalaten van GetOud en/of de door haar ingezette medewerker(s), zal GetOud slechts aansprakelijk zijn voor zaak- en letselschade van de opdrachtgever voor zover deze schade is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en het gevolg is van een aan GetOud te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

28) In afwijking van het hiervoor bepaalde is GetOud tot geen enkele schadevergoeding gehouden indien zij niet binnen acht dagen nadat de opdrachtgever van de schade verwekkende gebeurtenis wetenschap heeft gekregen, schriftelijk door de opdrachtgever voor de schade aansprakelijk is gesteld en indien en voor zover de schade is gedekt door enige door de opdrachtgever gesloten verzekering.

29) Schadevorderingen van de opdrachtgever jegens GetOud vervallen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, twaalf maanden na het tekortkomen van GetOud dat tot de schade heeft geleid.

30) De opdrachtgever vrijwaart GetOud ter zake van de aanspraken van derden met betrekking tot schade van welke aard dan ook, ontstaan in verband met uitvoering van enige opdracht, voor zover deze aanspraken zouden zijn uitgesloten indien GetOud zich tegenover die derden op de onderhavige voorwaarden zou kunnen beroepen.

31) De opdrachtgever is gehouden GetOud binnen acht dagen schriftelijk te waarschuwen indien hij door derden wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de opdrachtgever respectievelijk de derde mogelijkerwijs GetOud (mede) aansprakelijk zal stellen. Een dergelijke schade zal door de opdrachtgever niet geregeld worden dan in overleg met GetOud (die door zodanig overleg echter geen aansprakelijkheid erkent), één en ander op straffe van verval van de aanspraken van de opdrachtgever jegens GetOud.

32) Opdrachtgever is jegens GetOud gehouden de lokalen en terreinen waar de overeengekomen diensten worden verricht alsmede de daarbij gebezigde door de opdrachtgever verstrekte hulpmiddelen (rekwisieten, werktuigen en gereedschappen zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede zodanige regelingen te treffen, dat de medewerker werkzaam in die lokalen en/of terreinen tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is, als redelijkerwijze in verband met de aard van de overeengekomen diensten kan worden verlangd.

33) Opdrachtgever zal GetOud vrijwaren tegen aanspraken, eventueel tegen GetOud, wegens niet-nakoming van vorenstaande verplichtingen, zoals voor opdrachtgever jegens zijn medewerkers ook neergelegd in art.7a: 1638x van het Burgerlijk Wetboek.

34) Indien een door GetOud ingezette medewerker een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de opdrachtgever gerapporteerd. Opdrachtgever beslist of al dan niet aangifte wordt gedaan. Indien opdrachtgever daarom verzoekt, zal de medewerker die het strafbaar feit ontdekt heeft aangifte doen, echter onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart GetOud en de door haar ingezette medewerker voor alle aanspraken van derden ter zake van dergelijke aangiften, ongeacht of GetOud en de medewerker enig verwijt valt te maken met betrekking tot de aangifte.

Duur der overeenkomst, annulering of opzegging

35) De overeenkomst duurt voort tot de opdracht is uitgevoerd.

36) Zowel GetOud als de opdrachtgever kunnen de overeenkomst (ongeacht of die voor bepaalde of onbepaalde duur is aangegaan) met onmiddellijke ingang ontbinden:

 1. Indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement wordt verklaard.
 2. Indien de andere partij in ernstige mate tekortkomt in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomst, en na sommatie daartoe aan de andere partij, niet binnen een redelijke termijn alsnog haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst nakomt.

37) Op het moment dat de opdracht is verleend en de planning van het project door de opdrachtgever is goedgekeurd, gaat de annuleringsregeling van GetOud in. Onder annulering wordt verstaan: het op verzoek van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afgelasten en/of opschorten van trainingen- en/of andere activiteiten op de daarvoor met de opdrachtgever overeengekomen data. De annuleringsregeling houdt het volgende in, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen:

 • Annuleren van gereserveerde dagdelen tot een kalendermaand voor aanvang van de betreffende activiteit(en): geen kosten.
 • Annuleren van gereserveerde dagdelen vanaf een kalendermaand tot twee weken voor aanvang van de betreffende activiteit(en): 50% van de kosten van de geannuleerde dagdelen of kosten berekend per dag(deel);
 • Annuleren van gereserveerde dagdelen vanaf twee weken tot een week voor aanvang van de betreffende activiteit(en): 75% van de kosten van de geannuleerde dagdelen of kosten berekend per dag(deel);
 • Annuleren van gereserveerde dagdelen vanaf een week voor aanvang van de betreffende activiteit(en): 100% van de kosten;
 • Opgeschorte activiteiten die op verzoek van de opdrachtgever op andere dan de hiervoor gereserveerde data alsnog worden uitgevoerd, zullen tegen het eerder overeengekomen tarief in rekening worden gebracht, onder voorbehoud van tussentijdse tariefwijzigingen.
 • Eventuele restitutie vindt plaats binnen 30 dagen na annulering.

Bevoegde rechter en toepasselijk recht

38) Op met GetOud gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.