Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden GetOud

Toepasselijke voorwaarden

1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op:

 • Alle offertes die GetOud doet voor door haar te verrichten diensten;
 • Alle overeenkomsten die GetOud sluit omtrent door haar te verrichten diensten, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

2) Voorwaarden van de opdrachtgevers van GetOud die opdrachtgevers op offertes van, of overeenkomsten met GetOud van toepassing willen verklaren, zijn niet van toepassing, tenzij GetOud uitdrukkelijk schriftelijk met de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden instemt. Afwijkingen van de voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien deze door GetOud schriftelijk worden bevestigd.

Offertes vrijblijvend

3) Alle offertes van GetOud zijn vrijblijvend. Aanvaarding van een offerte van GetOud leidt tot een overeenkomst wanneer GetOud een door de opdrachtgever gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

4) Er geldt een bedenktermijn van tenminste 14 dagen.

De dienstverlening

5) GetOud spant zich in de door haar verleende diensten overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, naar beste weten en kunnen uit te voeren, met werknemers die zorgvuldig op kwaliteit en betrouwbaarheid zijn geselecteerd.

Vertrouwelijkheid

6) GetOud is gehouden tot een zorgvuldige en vertrouwelijk behandeling van de door de opdrachtgever en/of derden in het kader van de door partijen gesloten overeenkomst verstrekte mondelinge, schriftelijke of elektronische informatie, waarvan het vertrouwelijke karakter van GetOud bekend is, althans door haar vermoed kan worden.

7) GetOud zal zowel gedurende de uitvoering van de door haar verleende diensten als in de toekomst de vertrouwelijkheid van de door haar geschreven rapportage waarborgen.

8) GetOud zal persoonlijke gegevens van opdrachtgevers en deelnemers alleen gebruiken voor het doel waarmee ze met GetOud worden gedeeld. GetOud deelt deze gegevens niet met externe partijen en slaat gegevens niet op de website op.

Verplichtingen van de opdrachtgever

9) Opdrachtgever dient GetOud tijdig die – eventueel ook aanvullende – inlichtingen, materialen en gegevens te verschaffen, die naar het oordeel van GetOud noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de opdracht, alsmede zich te onthouden van elke handeling die deze goede uitvoering zou kunnen belemmeren of op enigerlei wijze nadelig zou kunnen beïnvloeden.

10) Tenzij één en ander met de uitvoering van de opdracht (mede) werd beoogd, is het de opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van GetOud, niet toegestaan om het resultaat van de door GetOud uitgevoerde opdracht zoals adviezen, rapporten etc. geheel of gedeeltelijk te publiceren of op andere wijze openbaar te (doen) maken, waarbij onder openbaar maken mede wordt verstaan het ter inzage verstrekken aan anderen dan rechtstreeks bij de uitvoering van de opdracht belanghebbenden en dit resultaat anders dan voor interne doeleinden gebruiken.

Eigendom van stukken en auteursrecht

11) Met de beperkingen zoals omschreven in artikel 9, verkrijgt opdrachtgever de volledige en vrije beschikking over het resultaat van de opdracht en het eigendom van de aan hem door GetOud ter zake afgegeven stukken, echter onder de voorwaarde dat opdrachtgever jegens GetOud aan zijn financiële verplichten ter zake heeft voldaan. Het auteursrecht inzake afgegeven stukken bedoeld in dit artikel blijft berusten bij GetOud. Het is de opdrachtgever dan ook verboden om werken, die door GetOud in het kader van de uitvoering van de opdracht aan haar ter beschikking is gesteld, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in de zin van de Auteurswet 1912.7.

12) Voor fotografie geldt dat de fotograaf automatisch het auteursrecht krijgt op al zijn werk en altijd de persoonlijkheidsrechten op het werk behoudt, tenzij daar expliciet afstand van wordt gedaan. In overleg kunnen afspraken worden gemaakt over: overdracht, licentie en persoonlijkheidsrechten.

Prijzen

13) Alle door GetOud bij de offerte en/of overeenkomst genoemde prijzen voor begeleidings- en adviestrajecten, de voorbereiding en ontwikkeling van trainingen, de inzet van acteurs, de productie, aanschaf en distributie van (leer)hulpmiddelen (bijvoorbeeld handleidingen, rekwisieten, e.d.) alsmede andere activiteiten die hier niet onder vallen, zijn, tenzij anders wordt vermeld, exclusief reis- en verblijfskosten en omzetbelasting.

14) Uitzondering op artikel 13 zijn de tarieven voor de uitvoering van trainingen. Deze zijn vrijgesteld van BTW. GetOud is CRKBO geregistreerd.

15) Wanneer door extra activiteiten de werkelijke kosten de begrote kosten overstijgen, dan vinden deze activiteiten alleen plaats na schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever.

16) De in artikel 13 bedoelde prijzen zijn gebaseerd op het kostenpeil ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Wijzigen van de opgegeven prijzen wegens verandering in dit kostenpeil zijn uitdrukkelijk voorbehouden. GetOud is gerechtigd om deze prijzen in redelijkheid te verhogen, onder meer wegens tussentijdse loonsverhogingen als gevolg van overheidsvoorschrift, verhoging van materiaalkosten, rechten, lasten, heffingen, belastingen en andere factoren die het kostenpeil beïnvloeden.

17) GetOud is gerechtigd bij doorlopende contracten de prijzen jaarlijks, per 1 januari te verhogen met het percentage gelijk aan de CBS-index voor het type dienstverlening waarin zij zich begeeft.

18) Het recht tot prijsverhoging bedoeld in artikel 15 en 16 ontstaat drie maanden na het tijdstip waarop GetOud met de opdrachtgever de overeenkomst tot dienstverlening sloot, tenzij anders overeengekomen, en zal door GetOud minimaal één maand voor de wijziging schriftelijk aan de opdrachtgever worden aangekondigd.

Betaling

19) De opdrachtgever verzorgt bij incompany trainingen de locaties voor alle door GetOud uit te voeren activiteiten. Kosten voor de locaties zijn voor rekening van de opdrachtgever.

20) De kosten voor aanschaf van eventuele rekwisieten t.b.v. praktijksimulaties (met acteurs) zijn, tenzij anders aangegeven in de offerte, voor rekening van de opdrachtgever. Rekwisieten worden na schriftelijke bevestiging namens de opdrachtgever aangeschaft door GetOud.

21) Bij aanvaarding van de opdracht betaalt de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs vooruit. De overige 50% worden maandelijks achteraf bij afronding van de overeengekomen activiteiten gefactureerd. Betaling van de facturen dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.

22) Indien een onterechte of foutieve betaling door de opdrachtgever heeft plaatsgevonden, corrigeren wij dit binnen vijf werkdagen na melding.

23) Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden aan GetOud alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden die GetOud moet maken om tot incasso te komen.

Overmacht (ontoerekenbare tekortkoming)

24) Indien GetOud door overmacht – waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage, pandemie, brand, blikseminslag, explosie, overstroming, staking, uitsluiting en voorts iedere gebeurtenis, die buiten de wil of het toedoen van GetOud de uitvoering van de overeengekomen diensten tijdelijk of blijvend redelijkerwijs onmogelijk maakt of verhindert – niet in staat is de overeengekomen diensten te verrichten, geldt het navolgende:

 1. Bij tijdelijk niet kunnen verrichten van de overeengekomen diensten hebben partijen niet aanstonds het recht de overeenkomst te ontbinden. De betalingsverplichting van de opdrachtgever vervalt in dat geval niet en wordt niet opgeschort. Als een tijdelijk niet kunnen verrichten van de overeengekomen diensten geldt het niet kunnen verrichten van de diensten van maximaal zestig aaneengesloten dagen. Daarna kan ieder van de partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden.
 2. Indien de overeenkomst gedeeltelijk door GetOud niet kan worden uitgevoerd, kan de overeenkomst slechts voor dat deel worden ontbonden.

Aansprakelijkheid

25) Tenzij deelnemers aan een training zichzelf inschrijven middels een open inschrijving, verzorgt de opdrachtgever de intake en voorselectie van de deelnemers aan de trainingen. GetOud aanvaardt geen aansprakelijk voor fysieke en/of psychische nadelige gevolgen van door GetOud geleverde diensten en/of producten, behoudens wettelijk vastgelegde aansprakelijkheid.

26) GetOud is gehouden de aan haar verstrekte en door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen uit te voeren. GetOud garandeert niet dat het opvolgen van de door haar gegeven adviezen zal leiden tot de door de opdrachtgever bepaalde doelstelling. Ten aanzien van het voorgaande gaat GetOud een inspanningsverplichting aan.

27) Bij schade ontstaan door enig handelen of nalaten van GetOud en/of de door haar ingezette medewerker(s), zal GetOud slechts aansprakelijk zijn voor zaak- en letselschade van de opdrachtgever voor zover deze schade is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en het gevolg is van een aan GetOud te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

28) In afwijking van het hiervoor bepaalde is GetOud tot geen enkele schadevergoeding gehouden indien zij niet binnen acht dagen nadat de opdrachtgever van de schade verwekkende gebeurtenis wetenschap heeft gekregen, schriftelijk door de opdrachtgever voor de schade aansprakelijk is gesteld en indien en voor zover de schade is gedekt door enige door de opdrachtgever gesloten verzekering.

29) Schadevorderingen van de opdrachtgever jegens GetOud vervallen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, twaalf maanden na het tekortkomen van GetOud dat tot de schade heeft geleid.

30) De opdrachtgever vrijwaart GetOud ter zake van de aanspraken van derden met betrekking tot schade van welke aard dan ook, ontstaan in verband met uitvoering van enige opdracht, voor zover deze aanspraken zouden zijn uitgesloten indien GetOud zich tegenover die derden op de onderhavige voorwaarden zou kunnen beroepen.

31) De opdrachtgever is gehouden GetOud binnen acht dagen schriftelijk te waarschuwen indien hij door derden wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de opdrachtgever respectievelijk de derde mogelijkerwijs GetOud (mede) aansprakelijk zal stellen. Een dergelijke schade zal door de opdrachtgever niet geregeld worden dan in overleg met GetOud (die door zodanig overleg echter geen aansprakelijkheid erkent), één en ander op straffe van verval van de aanspraken van de opdrachtgever jegens GetOud.

32) Opdrachtgever is jegens GetOud gehouden de lokalen en terreinen waar de overeengekomen diensten worden verricht alsmede de daarbij gebezigde door de opdrachtgever verstrekte hulpmiddelen (rekwisieten, werktuigen en gereedschappen zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede zodanige regelingen te treffen, dat de medewerker werkzaam in die lokalen en/of terreinen tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is, als redelijkerwijze in verband met de aard van de overeengekomen diensten kan worden verlangd.

33) Opdrachtgever zal GetOud vrijwaren tegen aanspraken, eventueel tegen GetOud, wegens niet-nakoming van vorenstaande verplichtingen, zoals voor opdrachtgever jegens zijn medewerkers ook neergelegd in art.7a: 1638x van het Burgerlijk Wetboek.

34) Indien een door GetOud ingezette medewerker een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de opdrachtgever gerapporteerd. Opdrachtgever beslist of al dan niet aangifte wordt gedaan. Indien opdrachtgever daarom verzoekt, zal de medewerker die het strafbaar feit ontdekt heeft aangifte doen, echter onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart GetOud en de door haar ingezette medewerker voor alle aanspraken van derden ter zake van dergelijke aangiften, ongeacht of GetOud en de medewerker enig verwijt valt te maken met betrekking tot de aangifte.

Duur der overeenkomst, annulering of opzegging

35) De overeenkomst duurt voort tot de opdracht is uitgevoerd.

36) Zowel GetOud als de opdrachtgever kunnen de overeenkomst (ongeacht of die voor bepaalde of onbepaalde duur is aangegaan) met onmiddellijke ingang ontbinden:

 1. Indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement wordt verklaard.
 2. Indien de andere partij in ernstige mate tekortkomt in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomst, en na sommatie daartoe aan de andere partij, niet binnen een redelijke termijn alsnog haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst nakomt.

37) Op het moment dat de opdracht is verleend en de planning van het project door de opdrachtgever is goedgekeurd, gaat de annuleringsregeling van GetOud in. Onder annulering wordt verstaan: het op verzoek van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afgelasten en/of opschorten van trainingen- en/of andere activiteiten op de daarvoor met de opdrachtgever overeengekomen data. De annuleringsregeling houdt het volgende in, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen:

 • Annuleren van gereserveerde dagdelen tot een kalendermaand voor aanvang van de betreffende activiteit(en): geen kosten.
 • Annuleren van gereserveerde dagdelen vanaf een kalendermaand tot twee weken voor aanvang van de betreffende activiteit(en): 50% van de kosten van de geannuleerde dagdelen of kosten berekend per dag(deel);
 • Annuleren van gereserveerde dagdelen vanaf twee weken tot een week voor aanvang van de betreffende activiteit(en): 75% van de kosten van de geannuleerde dagdelen of kosten berekend per dag(deel);
 • Annuleren van gereserveerde dagdelen vanaf een week voor aanvang van de betreffende activiteit(en): 100% van de kosten;
 • Opgeschorte activiteiten die op verzoek van de opdrachtgever op andere dan de hiervoor gereserveerde data alsnog worden uitgevoerd, zullen tegen het eerder overeengekomen tarief in rekening worden gebracht, onder voorbehoud van tussentijdse tariefwijzigingen.
 • Eventuele restitutie vindt plaats binnen 30 dagen na annulering.

Bevoegde rechter en toepasselijk recht

38) Op met GetOud gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 


TattooAge - Thomas

Portretserie TattooAge: Thomas

Geboren: 1949 – Eerste tattoo: 1978 – Laatste tattoo: 2015

De panter op mijn buik, dat is het piratenstation dat ik vroeger had. Hoogkerk, daar woon ik. En ik heb ook mijn naam in het Chinees. Ik kreeg de tekens, heb ze uitgeprint en toen ben ik er mee langs de Chinees gegaan. Ik vroeg: “Wat staat hier?” “Thomas.” “Oké. Dan is het goed.” Ik draag altijd twee verschillende kleuren schoenen en legerkleding. Alleen op begrafenissen draag ik een pak. Ik loop graag naast de lijntjes, stribbel ertegenaan. Ik provoceer ook wel een beetje. Ik heb aan Man bijt hond meegedaan, tegen vooroordelen. Het maakt mij niets uit hoe een ander over mij denkt. Volgens mijzelf ben ik wel goed. Ik heb iets gedurfd, ben over een grens gestapt en dat maakt dat ik me heel vrij voel.


Thomas voelt zich vrij omdat hij ‘over een grens is gestapt’. Hoe vrij voel jij je? Maakt het jou wat uit hoe anderen over je denken?TattooAge - Cor

Portretserie TattooAge: Cor

Geboren: 1950 – Eerste tattoo: 1980 – Laatste tattoo: 2017

Ik kwam graag op Katendrecht, waar de ‘dames’ werkten. Daar zag ik de tattoos, ik vond ze meteen leuk. Op mijn achtentwintigste liet ik de eerste zetten: een zwaluw. Net even anders dan wat je bij iedereen zag. Maar verder kwam het er niet van. In 1978 verhuisden we naar Heerhugowaard. Ik las een verhaal over een tatoeëerder. Toen ik ben gaan kijken sloeg de vlam in de pan. Het was het begin van het einde! Het maakt je ook effe iets anders dan iemand zonder tattoos. Je onderscheidt je van de massa. En nu ben ik ook niet meer zo bloot en zo kaal. Het rare is, op een gegeven moment ga je kijken: daar kan nog wat en daar kan ook nog wel wat … Op mijn vijftigste verjaardag kreeg ik een tattoo-bon. Ik begon met een zonnetje op mijn achterhoofd. Dat vond ik toch een beetje lullig, dus ging ik verder. Mijn portret staat op mijn zijkant. Als ik dan vergeet wie ik ben, dan kijk ik op m’n zijkant en dan denk ik: O ja, dat ben ik!


Cor wil graag anders zijn dan andere mensen. Waarom wil hij dat denk je? En hoe onderscheid jij jezelf van anderen? Of vind je dat niet belangrijk?TattooAge - Hans

Portretserie TattooAge: Hans

Geboren: 1948 – Eerste tattoo: 1992 – Laatste tattoo: 2018

In 1992 ging de eerste tatoeage erin. Ik had een midlifecrisis en dacht: of een nieuwe vrouw, of een motor of een tattoo! Ik had echt het gevoel dat ik een halve meter boven de grond zweefde. Ik wist op slag: dit wordt heel groot. Mijn hele lichaam gaat vol. De tattoos zijn eigenlijk een fotoboek van mijn leven, van heel banaal tot heel diepzinnig. Banaal is bijvoorbeeld mijn afdeling biermerken. Kijk, ik ben een aardige druktemaker, maar ik heb ook tijd nodig om tot mezelf te komen. Zoals een schildpad. Die trekt zijn kopje en pootjes naar binnen en is dan lekker alleen. En het bloemetje op zijn schild laat zien: hier is alles goed, laat me maar even zo. Het kikkertje heeft te maken met mijn kleindochter Rana. Dat is Spaans voor kikker. In de loop der tijd ontdekte ik dat het een soort voodoo tegen mijn reumatoïde artritis werd. Ik werd er sterk van!


Hans heeft reuma. Met zijn tattoos probeert hij zelf de baas over zijn pijn en lichaam te zijn, in plaats van dat de ziekte dat is. Begrijp jij Hans?TattooAge - Jan

Portretserie TattooAge: Jan

Geboren: 1946 – Eerste tattoo: 1957 – Laatste tattoo: 2016

Na mijn operatie liep ik op de gang. Zegt de dokter: ‘Ik moet even naar m’n schilderijtje kijken.’ Die noemde mij een schilderijtje! Ik heb zo veel tatoeages. Een maand geleden zag ik via de spiegel op mijn rug een kickbokser, die was ik vergeten. Ik denk: krijg nou de pest, die staat er ook nog op! Op je rug kijk je bijna nooit, maar door dat dubbele in die spiegel kon ik dat zien. Als ik weer jong zou zijn, zou ik me weer laten tatoeëren. Maar nooit meer op mijn handen. Want daardoor ben ik ooit afgekeurd voor een baan. En ook van die poppetjes zou ik niet meer doen. Ik had een zeemeermin met grote ogen met haar eromheen. Dat is nu een lelijke zwarte vlek geworden. Ik wilde ook nog spinrag in mijn nek laten zetten, maar mijn vrouw protesteerde luidkeels: “Dan ga je eruit! Je kan alles laten tatoeëren, maar niet op je hoofd!”


Stel er komt iemand bij jou solliciteren met tattoos op zijn handen. Neem je hem aan? Waarom wel of niet? En op zijn hoofd? En gezicht?TattooAge - Jan

Portretserie TattooAge: Jan

Geboren: 1954 – Eerste tattoo: 1972 – Laatste tattoo: 2017

Ik begon op mijn zeventiende met een klein ankertje. En ik kreeg de smaak te pakken. Ik ging naar Amsterdam, naar Tattoo Peter. Die zette een hartje: geloof, hoop en liefde. Ik was er zo trots op. Dat hartje en veel van mijn oude tatoeages verdiende ik met het geld van de spullen die ik opgroef. Ik vond een bordje uit 1700, tegeltjes, muntjes. Ik verkocht ze en zo betaalde ik mijn tatoeages. Maar ik hield niet op. Eerst was er nog een cover-up van een mislukte tattoo, gezet toen we twee dagen dronken waren. Een maand later volgde een papegaai en in hetzelfde jaar ook nog een koe, want mijn moeder noemden ze ‘de koe’. In die tijd hadden we allemaal een bijnaam. De tatoeage leek meer op een stier, maar ach … Ik zei: “Kijk moe, je staat er ook op.” En zo ging ik verder: “Hé Jan, ik heb een engel voor je, vind je het wat?” “Zet er maar op!” Ik heb ook nog de namen van mijn kinderen.


Jan heeft naast veel tattoos ook veel vrienden op social media. Zou jij op social media linken met mensen van je werk? Waarom wel/ niet?TattooAge - Hennie

Portretserie TattooAge: Hennie

Geboren: 1951 – Eerste tattoo: 1971 – Laatste tattoo: 2010

De eerste drie, daar zie je niets meer van. Ik was een jaar of 25 en ik was met nog drie vrienden al sinds de ochtend aan het feesten. We waren allemaal dronken. Die avond hebben mijn vrienden mijn eerste tattoo gezet, met een kurk. Het was een naakte vrouw met scheve borsten, kromme poten en ze keek ook scheel! Toen ik ’s ochtends vroeg wakker werd, schrok ik me eigen kapot. D’r is wel een vloekje gevallen. Die andere tattoo was ook niet fraai: moest een adelaar met een slang voorstellen. Maar die slang leek meer op een worm. Toen ik mijn huidige vrouw leerde kennen, zei ze op een ochtend: “Zeg, er staat Nada onder je tattoo, dat betekent niks.” “Nee, dat is mijn ex-vriendin.” Zij riep: “Eraf dat ding!” Nu staat er een bizon overheen, die paste mooi. Die andere mislukte tattoo heb ik ook laten vervangen.


Stel jij komt op je werk iemand tegen met tatoeages. Zou jij aan diegene vragen wat de tattoos betekenen?TattooAge - Wibo

Portretserie TattooAge: Wibo

Geboren: 1932 – Eerste tattoo: 1950 – Laatste tattoo: 2012

Ik was 18 jaar toen ik met de brommer vanuit Friesland naar Amsterdam ging om een tatoeage te laten zetten. Ik wist dat daar zulke dingen gebeurden. Zwervend langs de donkere wallen vond ik een kelder waar getatoeëerd werd door een man met één been. Thuis hield ik mijn mond, tien jaar lang zat mijn tattoo verstopt onder mijn kleren. Tot mijn broer hem zag en mij verried bij mijn vader. Hij keek ernaar, zei in het Fries: “Skipper,” en ging weer door met waar hij mee bezig was. Moeke heeft het nooit geweten, die kwam van Workum. Ze was niks gewend. Jaren later, ik was al 80, besloot ik nog een paar tatoeages te laten zetten. Ik vond mezelf te kaal. Het werden vogeltjes, een tijger, een paradijsvogel en de kaketoe op een circusbal. Ik heb veel gevoel voor dieren en ben ook lid van de dierenbescherming. Dieren kunnen niets doen, dus wij moeten ze helpen.


Wat vind je ervan dat Wibo op zijn tachtigste allemaal tatoeages erbij heeft genomen? Maakt leeftijd uit? Zou je het zelf ook doen?TattooAge - Toos

Portretserie TattooAge: Toos

Geboren: 1936 († 2017) – Eerste tattoo: 2015 – Laatste tattoo: 2016

Het kwam zo maar bij me op. Wat het is, dat weet ik niet, maar ik vind het tof. En ik vind het ook mooi. Ik kwam een keer bij de keurslager vandaan en toen kwamen we voorbij de tattooshop. Nieuwsgierig, even voor het raam gaaipapen. Ze waren met een mevrouw bezig en ze wenkten me. Ik naar binnen. We maakten een praatje en toen was ik verloren! De eerste tattoo bestond uit zeven sterren: mijn ouders, vier broers en een zus. Adje heeft nog een eigen tatoeage; hij was mijn lievelingsbroertje. Het is toch ook stoer, nietwaar. Je bent 80 en toch wil je nog mee, maar hoe? Ik heb ook een stuk van mijn haar weggeschoren. En soms ga ik ergens expres in een topje zitten, kijk ik hoe de mensen reageren. Met een oog zie je ze naar me kijken. Maar niet één doet z’n mond open. Dat durven ze niet.


Wat vind je van de oplossing van Toos om stoer te blijven door tattoos te nemen? Hoe kan je als je ouder wordt ‘jezelf blijven’ en dat uitstralen?TattooAge - Frans

Portretserie TattooAge: Frans

Geboren: 1944 – Eerste tattoo: 2014 – Laatste tattoo: 2015

Toen mijn dochter rond haar achttiende een tattoo ging zetten, zei ik: “Dat is verminking!” Ik was er heel erg op tegen. Ja god, het was niet mijn cultuur. Maar de zoon van mijn tweede vrouw had een tatoeageshop. Hij wilde met mij aan de gang. Het heeft zeker wel drie jaar geduurd voor ik overstag ging, maar langzamerhand kreeg ik toch de kriebels. Mijn eerste tatoeage gaat over Santiago de Compostella. Ooit had ik de illusie nog eens daarheen te wandelen. Dat is dus bij een illusie gebleven. De tweede is het gestileerde wapen van Baskenland, een plek waar ik net op vakantie was geweest. Ik was er hélemaal weg van. De derde is mijn sterrenbeeld, een verjaardagscadeau. Je gaat steeds meer de esthetiek ervan zien. Ik vind het een werkelijke kunstuiting. Voor een vierde ben ik aan het sparen, maar ik heb nog geen idee wat het wordt. Dat laat ik maar over aan mijn schoonzoon. Ik heb blind vertrouwen in hem.


Frans vond een tattoo vroeger verminking, maar heeft zijn mening na jaren bijgesteld. Vind jij het moeilijk om van mening te veranderen?