Klachtenprocedure training GetOud

1. De klager kan een klacht via de email indienen via getoud@getoud.nl of schriftelijk via: GetOud, Waldeck Pyrmontkade 116, 2518 JR Den Haag.

2. De klager ontvangt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging.

3. GetOud onderzoekt onmiddellijk wat er is gebeurd en past hiervoor (telefonisch) hoor en wederhoor toe. Het is de wens dat stap 2 hierdoor overgeslagen kan worden en er direct in goede harmonie tot een oplossing gekomen kan worden.

4. Indien het voorgaande niet tot een oplossing leidt, zal door GetOud nader onderzoek worden ingesteld om alsnog in gezamenlijk overleg met de klager binnen een maand na datum van binnenkomst van de klacht een oplossing te vinden.

5. Mocht ook het voorgaande (nadere) onderzoek en (nadere) overleg met de klager niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leiden, dan zal GetOud een onafhankelijke derde inschakelen: mevrouw Joyce Weber (Werk & Inspiratie) te Den Haag. Zij past hoor en wederhoor toe en tracht om binnen 21 dagen na de datum waarop de behandeling van de klacht aan haar is voorgelegd tot een oplossing te komen waarmee beide partijen zich kunnen verenigen. Indien de klacht dan nog niet is opgelost, dan geeft zij binnen 7 werkdagen schriftelijk een bindend advies aan GetOud over hoe de klacht opgelost dient te worden.

6. GetOud volgt binnen 7 werkdagen na ontvangst van het bindende advies, deze op.

7. Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

8. Drie jaar na afhandeling van een klacht, worden de gegevens vernietigd.

Klachten die samenhangen met betalingsverplichtingen vallen niet onder deze klachtenregeling. Een klacht over een gebeurtenis die later dan zes maanden na afloop van de betreffende gebeurtenis wordt ingediend, wordt niet in behandeling genomen.